ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา

ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.ศรีเพ็ญ  พลเดช รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู
ได้จัดโครงการการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 5 จำนวน 579 คน ที่ได้ไปปฏิบัติการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ
ในวันอาทิตย์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา