ข่าวประชาสัมพันธ์

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับประถมศึกษา โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
หลักสูตรที่ 3 : การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พัชนี  กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุชาติ  หอมจันทร์  เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวิชญากร (อาคาร 19) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Facebook : โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี ๒๕๖๑

นิเทศก์ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 2561

นิเทศก์ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 2561

นิเทศก์ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 2561

หลักสูตรที่ 3 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

 

 

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา