ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับประถมศึกษา โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
หลักสูตรที่ 2 :การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พัชนี  กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เทพพร  โลมารักษ์  และอาจารย์บัญชา  นวลสาย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
ในระหว่างวันที่ 2 – 3พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวิชญากร (อาคาร 19) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Facebook : โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี ๒๕๖๑

นิเทศก์ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 2561

นิเทศก์ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 2561

นิเทศก์ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 2561

หลักสูตรที่ 2 การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา