ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับประถมศึกษา โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
หลักสูตรที่ 1 : การพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับประถมศึกษา โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
หลักสูตรที่ 1 : การพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กระพัน  ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุณย์เสนอ  ตรีวิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวิชญากร (อาคาร 19) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Facebook : โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี ๒๕๖๑

นิเทศก์ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 2561

นิเทศก์ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 2561

https://www.youtube.com/watch?v=v_oSRucqNNs

นิเทศก์ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 2561

หลักสูตรที่ 1 การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา