ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรม “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ”

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ
“การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ” รุ่นที่ 20

คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.เบญจพร  วรรณูปถัมภ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์   และผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครุศาสตร์
จัดโครงการ “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ”
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กระพัน  ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดการอบรม

การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เป็น รุ่นที่ 20 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 97 คน  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 28 เมษายน 2561
ณ อาคารสิริวิชญากร (อาคาร 19) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา