ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะที่ 1

การประเมินมาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต 
เพื่อการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ขอรับรองปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) จำนวน 9 สาขาวิชา ได้แก่

1)  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
3)  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
4)  สาขาวิชาเทศโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
5)  สาขาวิชาพลศึกษา
6)  สาขาวิชาภาษาไทย
7)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
8)  สาขาวิชานาฏศิลป์
9)  สาขาวิชาฟิสิกส์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา