ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ
“การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ”

ประกาศผู้มีรายชื่อเข้ารับการพัฒนา จะต้องเตรียมการและดำเนินการดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
อบรมระหว่าง วันที่  25 – 28  เมษายน  2561  (เลื่อนจาก 23 – 26 เมษายน 2561)
ค่าอบรมท่านละ 4,000  บาท
เนื่องจากมีบุคลากรทางการศึกษาสมัครเข้าอบรมจำนวนมากทางคณะครุศาสตร์
จึงขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับผู้ที่ชำระเงินก่อน จำนวน 80 คน
.
.
>>> 1.จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวชำระเงินค่าลงทะเบียนได้โดยชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 คลิ๊กดูรายชื่อ >>> รายชื่อ( ผู้ที่มารายงานตัว ในวันที่ 25 เม.ย. 61 เวลา 08.30น.) 

สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 427-1-229458 
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  (โครงการพัฒนาครูชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ )
ภายในวันศุกร์  ที่ 19 เมษายน 256
*พร้อมสำเนาใบเสร็จโอนเงิน (play in)
ระบุชื่อ-สกุล, โรงเรียน,เขตพื้นที่การศึกษา, เบอร์โทรศัพท์  แล้วส่งข้อมูลได้  2  ช่องทางดังนี้
(กรุณาติดต่อในเวลาราชการ)

                   1.  แฟกซ์มายังคณะครุศาสตร์ เบอร์ 044-625657 หรือ

                   2.  ผ่านทางไลน์  Id  —–> three1704

จึงขอให้ท่านรีบดำเนินการ  ส่วนผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วให้มารายงานตัว
ในวันที่ 25  เมษายน  2561  เวลา  08.30 น.
ณ  ห้องประชุมชั้น 2  อาคารสิริวิชญากร  มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์

 

> 2. จัดทำกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองล่วงหน้า
ส่งให้วิทยากรประจำกลุ่มในวันปฐมนิเทศรวมกันไม่
เกิน 10 หน้า
(ไม่รวมบรรณานุกรม) ดูใบกิจกรรมท้าย
ประกาศนี้
 Download >>> ใบกิจกรรม
 

 

       >>> 3. เตรียมรูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว จำนวน 1 ใบ


Map BRU


แผนที่ การเดินทาง >>> http://www.bru.ac.th/th/contact/

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา