ข่าวประชาสัมพันธ์

“การสร้างนวัตกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ”

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นำโดย อาจารย์ ดร.สินีนาฏ วัฒนสุข หัวหน้าสาขาวิชาฯ และคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ
จัดโครงการบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนวัตกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ”
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พัชนี  กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการ
การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับครูผู้เข้าร่วมโครงการ
และเพื่อบริการวิชาการและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษกับโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 และ 28 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวิชญากร (อาคาร19) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา