ข่าวประชาสัมพันธ์

วิจัยการเรียนการสอนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์

วิจัยการเรียนการสอนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นำโดย อาจารย์ ดร.สุชาติ  หอมจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“วิจัยการเรียนการสอนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์”
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เบญจพร  วรรณูปถัมภ์ รองคณบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในการจัดโครงการในครั้งนี้
และการจัดโครงการครั้งนี้ มี รศ.ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
จัดขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

อาจารย์ ดร.สุชาติ หอมจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม

อาจารย์ ดร.ศรีเพ็ญ พลเดช

อาจารย์บาล ชะใบรัมย์

ผศ.เกษสุดา บูรณพันศักดิ์

ผศ.ดร.นฤมลศักดิ์ปกรณ์กานต์

 

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา