ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา หลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
จัดโดยสาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสิริวิชญากร  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา