ข่าวประชาสัมพันธ์

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ไทยแลนด์ 4.0

กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จัดการประชุมวิชาการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

“การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ไทยแลนด์ 4.0”

ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 

ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา