ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑

การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑

 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.วราลี  โกศัย หัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์ในสาขาฯ
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ

      ด้วยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้รับทุนอุดหนุนในการทำวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง รูปแบบการพัฒนาครูปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้ดำเนินการสร้างรูปแบบและคู่มือการพัฒนาครูปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบสะเต็มที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑ มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นครูปฐมวัย จำนวน ๒๒ คน คณาจารย์ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกท่านเป็นวิทยากร ทั้งนี้สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้กำหนดจัดอบรมพัฒนาครูปฐมวัยตามรูปแบบดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมศิวาลัย ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Dr.Phatchanee Kultanan

Dr.Phatchanee Kultanan

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา