ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู
ของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2560

 

***การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2 สามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2561 จนถึงก่อนการฝึกอบรมในหลักสูตรนั้นๆ 1 สัปดาห์ ที่สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้
(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ( Passport )
(2) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
(3) สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา ( Transcript )
(4) สำเนาวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา โดยการเทียบโอน การทดสอบ หรือการฝึกอบรม
(5) กรณีใช้ผลการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2558 – 2559 ให้แนบวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยการฝึกอบรม หรือประกาศผลการผ่านการฝึกอบรมที่มีรายชื่อของตนเองจากเว็บไซต์ของคุรุสภา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
(6) กรณีผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) ที่คุรุสภาให้การรับรอง ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีก่อน เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) ผู้สมัครจะต้องจะต้องลงทะเบียนในระบบสารสนเทศบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของคุรุสภาเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และเมื่อระบบ ฯ ประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสามารถพิมพ์เอกสาร เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครฝึกอบรม
.
****ผู้สมัครจะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่มีกำหนดการฝึกอบรมในวัน และเวลาที่ซ้ำซ้อนกันไม่ได้โดยเด็ดขาด แม้จะซ้ำซ้อนกันเพียงวันเดียวก็ตาม
.
*****หลักสูตรแต่ละหลักสูตร สามารถรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ไม่เกินตามกำหนดฝึกอบรมที่แนบ โดยห้องละไม่เกิน 50 คน หากรับสมัครครบกำหนดถือว่าปิดรับสมัครในหลักสูตรนั้น ๆ
.
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกำหนดการฝึกอบรมได้ในกรณีมีจำนวนผู้สมัครฝึกอบรมในหลักสูตรห้องละ ไม่ถึง 30 คน โดยจะคืนเงินค่าเงินค่าสมัครอบรมให้กับผู้สมัครทุกคนในหลักสูตรนั้น ตามวันและเวลาที่กำหนด และผู้สมัครฝึกอบรมจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
.
****การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมทางเว็บไซต์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ http://www.edu.bru.ac.th/
.
ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

Facebook กลุ่ม >>> https://www.facebook.com/groups/Training.9.Knowledge.Standards/

หรือ QR Code   ……. 

 

……………………….ใบสมัคร แบบ ส.1 >>> Download

……………………….ใบสมัคร แบบ ส.2 >>> Download

 

    ………………………กำหนดการฝึกอบรม

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา