ข่าวประชาสัมพันธ์

“การประยุกต์ใช้ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ และการเรียนรู้”

“การประยุกต์ใช้ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ และการเรียนรู้”  

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จัดโครงการอบรมชี้แนะแนวทางการสอบครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ปี 2561

ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์  ชั้นปีที่  1 – 5  ที่สมัครสอบเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการสอบข้อเขียน

วัดสมรรถนะ  3  ด้าน  ได้แก่  ด้านจิตวิญญาณความเป็นครู  ด้านความสามารถในการใช้ภาษา  ด้านการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา

 

ในวันอาทิตย์ ที่  21  มกราคม  2561
ณ  ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง  อาคารนวัตปัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

เอกสารในการอบรม 

 เรื่อง

วิทยากร

เอกสาร (DOWNLOAD 1 )  คลิ๊ก
ตัวอย่าง (DOWNLOAD 2) คลิ๊ก

การประยุกต์ใช้ทฤษฎี
และการออกแบบการจัดการเรียนรู้
อาจารย์ ดร.เบญจพร   วรรณูปถัมภ์ พื้นฐานทางการศึกษา
จิตวิญญาณความเป็นครู
และการเขียนความเรียง
อาจารย์โกวิทย์  ไกยสิทธิ์ จิตวิญญาณความเป็นครู
และการเขียนความเรียง
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ
และการเรียนรู้
ผศ.ดร.วินิรณี   ทัศนะเทพ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ
และการเรียนรู้
การเขียนโครงการ  อาจารย์ ดร.เทพพร   โลมารักษ์ แนวทางการเขียนโครงการ    ตัวอย่างการเขียนโครงการ
การเตรียมตัวสอบแบบเข้ม
และการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ
ผศ.วิไลวรรณ   ศิริเมฆา การเตรียมตัวสอบแบบเข้ม
และการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ
และ คุณครูกรุณา  เหลือถนอม

 

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา