ข่าวประชาสัมพันธ์

16 มกราคม “วันครู”

“วันครู”

16 มกราคม

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมวันครูขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รำลึกพระคุณครู
ซึ่งมีการจัดกิจกรรมหลายอย่าง อาทิ เช่น
– กิจกรรมภาคเช้า การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป จากวัดกลางพระอารามหลวง
ณ ลานองค์พระสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
– กิจกรรมภาคบ่ายได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแด่ครู (ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดีเด่น)
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีคุณลักษณะด้านความเป็นครูดีเด่น (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดีเด่น)
และการนิทรรศการจากโรงเรียนต่างๆ
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นประธานในพิธี
ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

……………………………………..กิจกรรมภาคเช้า

 

……………………………………..กิจกรรมภาคบ่าย

 

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา