ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการอบรมภาษาและเพิ่มวิสัยทัศน์เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศสำหรับนักศึกษา

ประกาศคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม

โครงการอบรมภาษาและเพิ่มวิสัยทัศน์เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศสำหรับนักศึกษา

รุ่นที่ 3  ณ  Shangrao  Normal  University

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการอบรมภาษาและเพิ่มวิสัยทัศน์เรียนรู้ภาษา
และวัฒนธรรมต่างประเทศสำหรับนักศึกษา
รุ่นที่ 3 ณ Shangrao Normal University

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1-5  
รายงานตัวและปฐมนิเทศในวันพุธ  ที่  10  มกราคม  2561               
เวลา 13.00 น.
ณ  สำนักงานต่างประเทศ อนึ่งหากผู้ผ่านการคัดเลือก
ไม่มารายงานตัว คณะกรรมการจะพิจารณาจากผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับสำรองมาแทน

 

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา