ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์

การประเมินติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เพื่อรับการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงาน ปีงบประมาณ 2560
ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา