ข่าวประชาสัมพันธ์

“เรียนรู้ บูรณาการ สานชุมชน ฝึกฝนคนสู่ครู”

“เรียนรู้ บูรณาการ สานชุมชน ฝึกฝนคนสู่ครู”

ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นำโดย อาจารย์ ดร.ศรีเพ็ญ พลเดช รองคณบดี และคณาจารย์คณะครุศาสตร์
จัดโครงการ “เรียนรู้ บูรณาการ สานชุมชน ฝึกฝนคนสู่ครู”
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์คำจันทร์  ร่มเย็น รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี
โครงการครั้งนี้ จัดให้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หมู่1 และหมู่ 2 และนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หมู่ที่ 1 จำนวน 72 คน
ที่เรียนรายวิชาการจัดการในห้องเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นเพื่อจัดนิทรรศการดำเนินงานโครงการของนักศึกษา
เพื่อฝึกการปฏิบัติงานตามกระบวนการของโครงการในภาระหน้าที่ครู เพื่อส่งเสริมการทำงานของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกมีประสบการณ์ และได้ความรู้จากการปฏิบัติจริง
และเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู
จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ โถงชั้น 1 อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา