ข่าวประชาสัมพันธ์

“สะเต็มกับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย”

โครงการบริการวิชาการ “สะเต็มกับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย”

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.วราลี  โกศัย หัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์ในสาขาฯ
จัดโครงการบริการวิชาการ “สะเต็มกับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย”
โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการ
บริการวิชาการเรื่อง “สะเต็มกับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย” ให้กับครูปฐมวัย ศิษย์เก่า
ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจด้านการศึกษาปฐมวัย จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ได้นำความรู้จากการอบรมและการจัดการเรียนการสอนมาให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า ครู และบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไปในอนาคต
ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกท่านเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม
ซึ่งดำเนินการจัดโครงการในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560  ณ ห้องประชุมศิวาลัย ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา