ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา

สัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560


.   
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ศรีเพ็ญ  พลเดช รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู
ผู้บริหารคณะ และคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พัชนี  กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีและเป็นเกียรติเปิดงาน
ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 5 จำนวน 863 คนที่ได้ไปปฏิบัติการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ในสถานศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมในเรื่องการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย การจัดการสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา นำผลการสัมมนาไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการสอนและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
และได้รับประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ ที่ได้รับระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาสรุปองค์ความรู้
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

.

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา