ข่าวประชาสัมพันธ์

YAMAHA MUSIC SCHOOL

YAMAHA MUSIC SCHOOL

บันทึกข้อตกลงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับ บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า จำกัด

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นผู้ร่วมลงนาม
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา