ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการวิจัยและสื่อนวัตกรรมทางสังคมศึกษา

โครงการวิจัยและสื่อนวัตกรรมทางสังคมศึกษา

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
นำโดย อาจารย์ ดร.อุดม ชัยสุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์ ในสาขาวิชาฯ
จัดโครงการสัมมนาโครงการวิจัยและสื่อนวัตกรรมทางสังคมศึกษา
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงานครั้งนี้
โครงการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางสังคมศึกษา เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานวิจัย
และสื่อนวัตกรรมทางสังคมศึกษาและเพื่อเป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาทางวิชาการ
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560
ณ ห้องประชุมศิวาลัย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา