ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการผลิตครู 5 ปี ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง

สัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการผลิตครู 5 ปี ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง

ในวันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สืบเนื่องจาก ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สังเคราะห์ข้อมูลและจัดทำโมเดลการผลิตครู 5 ปี

ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในการดำเนินงาน

และได้มีการประชุมดำเนินการโดยอธิการบดี คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง จนได้ข้อสรุปโมเดลการผลิตครู 5 ปี แล้วนั้น

เพื่อให้คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการผลิตครู 5 ปี ตามโมเดลการผลิตครูดังกล่าว จึงจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดลการผลิตครู 5 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้กับคณาจารย์คณะครุศาสตร์
  2. เพื่อให้คณาจารย์คณะครุศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน เสนอข้อคิดเห็น ในการดำเนินงานตามโมเดลการผลิตครู 5 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  3. เพื่อกำหนดเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินงานตามโมเดลการผลิตครู 5 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยมีคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครู 12 สาขาวิชา และ 4 กลุ่มวิชา จากคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้แทนจากโรงเรียนสาธิต  เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 96 คน

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา