ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามเกณฑ์ TQF

พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามเกณฑ์ TQF

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.บรรพต วงศ์ทองเจริญ หัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ในสาขาฯ

ได้จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามเกณฑ์ TQF  โดย นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ ทุกชั้นปี ร่วมกันพัฒนา ปรับภูมิทัศน์

วัดกลาง วัดทุ่งโพธิ์ วัดอินทรวนาราม และวัดธรรมธีราราม  จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 28 -29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

ตามเกณฑ์ TQF  ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และทักษะการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้อง  กับวิชาชีพครู

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา