ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา

โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เริ่มเวลา 08.30 น.
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ศรีเพ็ญ  พลเดช รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู และคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พัชนี  กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีและเป็นเกียรติเปิดงานให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 5 จำนวน 862 คน
ที่ได้ไปปฏิบัติการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในสถานศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมในเรื่องการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย การจัดการสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ ที่ได้รับระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาสรุปองค์ความรู้
และนำผลการสัมมนาไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการสอนและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา