ข่าวประชาสัมพันธ์

Yamaha Open House and Audition

Yamaha Open House and Audition

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมกับบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า จำกัด

ได้จัดงาน Yamaha Open House and Audition

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ และบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า ซึ่งโรงเรียนดนตรียามาฮ่าเป็นสถาบันผู้นำทางด้านดนตรีศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย โดยเปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 โดยมีหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสากลรับรองโดย Yamaha Music Foundation ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีระบบการสอบและประเมินผลที่เป็นมาตรฐานที่กว่า 40 ประเทศทั่วโลกใช้เป็นแบบแผนเดียวกัน

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานผลิตครูอย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นความสำคัญในการพัฒนาทางด้านทักษะการปฏิบัติดนตรีของนักศึกษา
การเรียนรู้นวัตกรรมทางด้านดนตรีแบบใหม่ ๆ  จึงจัดงาน Yamaha Open House and Audition ขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาเกิดทักษะทางด้านดนตรี ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยังได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และรับประสบการณ์ทางด้านดนตรี เส้นทางการเป็นนักดนตรีอาชีพจากนักดนตรีระดับโลก จนสามารถทำให้เกิดความเชี่ยวชาญในทักษะการปฏิบัติดนตรีของตน
จัดขึ้นเมื่อ วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560  ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา