ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก … สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ยินดีต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานจาก … สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

ด้วยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงค์ขอเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในเรื่องการบริหารด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้แก่คณาจารย์
ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560  ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา