ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ”

ประกาศผู้มีรายชื่อเข้ารับการพัฒนา จะต้องเตรียมการและดำเนินการดังต่อไปนี้
รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ เข้าอบรม รอบวันที่ 16-19 ตุลาคม 2560
ห้องที่ 1 และห้องที่ 2  ณ อาคาร 15 ชั้น 7 >>> ดูรายชื่อ

รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ เข้าอบรม รอบวันที่ 17-20 ตุลาคม 2560
ห้องที่ 3                       ณ อาคาร 15 ชั้น 7 >>> ดูรายชื่อ


เนื่องจากมีข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา  สนใจเข้าอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ระหว่างวันที่  16 – 19  ตุลาคม  2560  เป็นจำนวนมาก
ทางคณะครุศาสตร์จึงเปิดให้อบรมเพิ่มเติมอีกจำนวน  1  ห้อง
โดยจัดระหว่างวันที่ 17 – 20  ตุลาคม  2560

รับจำนวน  40  คนเท่านั้น  ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,000  บาท
จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียน
ได้โดยชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 427-1-229458  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
(โครงการพัฒนาครูชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ภายในวันศุกร์  ที่ 13  ตุลาคม 2560

*พร้อมสำเนาใบเสร็จโอนเงิน (play in)  ระบุชื่อ-สกุล, โรงเรียน,เขตพื้นที่การศึกษา, เบอร์โทรศัพท์  แล้วส่งข้อมูลได้  2  ช่องทางดังนี้

                   1.  แฟกซ์มายังคณะครุศาสตร์ เบอร์ 044-625657 หรือ

                   2.  ผ่านทางไลน์  Id  —–> three1704

อนึ่งทางคณะขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ชำระเงินมาก่อน  เมื่อครบจำนวน 40  คนแล้วคณะขอปิดการรับสมัครโดยไม่แจ้งล่วงหน้า จะให้สิทธิ์เฉพาะผู้มีชื่อตามรายชื่อเท่านั้นค่ะ

 

 

Download >>>รายชื่อผูเขาอบรมโครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ รุนที่ 19 (อัพเดตล่าสุด 11 ต.ค. 60)

 

อบรมวันที่  16 – 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 

>>> 1. ตรวจสอบรายชื่อและชำระเงินค่าลงทะเบียนได้โดยชำระผ่านทางการโอน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ประเภทออมทรัพย์
จำนวน 4000 บาทถ้วน (เต็มจำนวน ไม่รวมค่าโอน) ภายในวันศุกร์  ที่ 13  ตุลาคม 2560

บัญชีเลขที่ 427-1-229458
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ( โครงการพัฒนาครูชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ )

 

*พร้อมสำเนาใบเสร็จโอนเงิน (play in) ระบุชื่อ-สกุล,โรงเรียน,เขตพื้นที่การศึกษา,เบอร์โทรศัพท์

แล้วส่งแฟกซ์มายังคณะครุศาสตร์ เบอร์ 044-625657

หรือติดต่อที่ คุณราตรี  อุไรพันธ์
ID Line : three1704  QR Code : 

ID Line- Tree1704

 

 

 

 

      จึงขอให้ท่านรีบดำเนินการ  ส่วนผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วให้มารายงานตัว

รุ่นที่ 1  >>> ในวันที่ 16  ตุลาคม  2560   เวลา  08.30 น.

รุ่นที่ 2  >>> ในวันที่ 17  ตุลาคม  2560   เวลา  08.30 น. 

      ณ  ห้องชั้น 7  อาคาร 15  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

>>> 2. จัดทำกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองล่วงหน้า  ส่งให้วิทยากรประจำกลุ่มในวันปฐมนิเทศรวมกันไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม) ดูใบกิจกรรมท้ายประกาศนี้
 Download >>> ใบกิจกรรม
 

 

       >>> 3. เตรียมรูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว จำนวน 1 ใบ

 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 15) ชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Map BRU


แผนที่ การเดินทาง >>> http://www.bru.ac.th/th/contact/

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา