ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ”

ประกาศผู้มีรายชื่อเข้ารับการพัฒนา จะต้องเตรียมการและดำเนินการดังต่อไปนี้

Download >>>รายชื่อผูเขาอบรมโครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ รุนที่ 19 (อัพเดตล่าสุด 22 ก.ย. 60 เวลา 11.40 น.)

 

อบรมวันที่  16 – 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 

>>> 1. ตรวจสอบรายชื่อและชำระเงินค่าลงทะเบียนได้โดยชำระผ่านทางการโอน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ประเภทออมทรัพย์
จำนวน 4000 บาทถ้วน (เต็มจำนวน ไม่รวมค่าโอน) ภายในวันศุกร์  ที่ 13  ตุลาคม 2560

บัญชีเลขที่ 427-1-229458
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ( โครงการพัฒนาครูชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ )

 

*พร้อมสำเนาใบเสร็จโอนเงิน (play in) ระบุชื่อ-สกุล,โรงเรียน,เขตพื้นที่การศึกษา,เบอร์โทรศัพท์

แล้วส่งแฟกซ์มายังคณะครุศาสตร์ เบอร์ 044-625657

หรือติดต่อที่ คุณราตรี  อุไรพันธ์
ID Line : three1704  QR Code : 

ID Line- Tree1704

 

 

 

 

      จึงขอให้ท่านรีบดำเนินการ  ส่วนผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วให้มารายงานตัวในวันที่ 16  ตุลาคม  2560   เวลา  08.30 น. 
      ณ  ห้องประชุมชั้น 7  อาคาร 15  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

>>> 2. จัดทำกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองล่วงหน้า  ส่งให้วิทยากรประจำกลุ่มในวันปฐมนิเทศรวมกันไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม) ดูใบกิจกรรมท้ายประกาศนี้
 Download >>> ใบกิจกรรม
 

 

       >>> 3. เตรียมรูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว จำนวน 1 ใบ

 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 15) ชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Map BRU


แผนที่ การเดินทาง >>> http://www.bru.ac.th/th/contact/

แชร์ข่าวนี้