ข่าวประชาสัมพันธ์

นิทรรศการและปิดโครงการพัฒนาครู สพฐ. การจัดประสบการณ์แบบสะเต็ม (STEM) ระดับการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21(รุ่น 2)

นิทรรศการและปิดโครงการพัฒนาครู สพฐ. “การจัดประสบการณ์แบบสะเต็ม (STEM) ระดับการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21”
(รุ่นที่2)

ตามที่ สถาบันคุรุพัฒนาได้ให้หน่วยงานต่างๆนำเสนอหลักสูตร เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอนของครู สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ
เพื่อให้ครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์แบบสะเต็ม (STEM) ระดับการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning)
 ณ ห้องประชุมศิวาลัย  ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา