ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยแบบโครงงานฐานวิจัยเพื่อบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน

การพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยแบบโครงงานฐานวิจัยเพื่อบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาสังคมศึกษานำโดย อาจารย์ ดร.ประทวน  วันนิจ หัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ

ได้จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยแบบโครงงานฐานวิจัย  เพื่อบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พัชนี  กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้

ตามที่สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ให้หน่วยงานต่าง ๆ นำเสนอหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอนของครูสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สภฐ.)  ทั้งระบบนั้นสาขาวิชาสังคมศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน  โดยเฉพาะเรื่องทักษะกระบวนการวิจัยแบบโครงการฐานวิจัยเพื่อบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งมีความสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก

ดังนั้น  สาขาวิชาสังคมศึกษา  คณะครุศาสตร์จึงได้จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยแบบโครงงานฐานวิจัย  เพื่อบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยแบบโครงงานฐานวิจัย
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในการจัดการอบรมครั้งนี้  มีคณะครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน  25  คน  ใช้ระยะเวลาการอบรม  เป็นเวลา  3  วัน  ระหว่างวันที่  19-20  สิงหาคม  2560  และวันที่  23  กันยายน  2560  ณ  ห้องประชุมคณะครุศาสตร์  อาคารสิริวิชญากร ชั้น 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา