ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาครูพี่เลี้ยงตามแนวคิดบูรณาการ CCR

พัฒนาครูพี่เลี้ยงตามแนวคิดบูรณาการ CCR

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้จัดดำเนินนิเทศการสอนและติดตามผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  เพื่อเตรียมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการบูรณาการ CCR ใน ๒ สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยนักศึกษาทั้ง ๒ สาขาวิชาได้ฝึกปฏิบัติ  และจะต้องนำแนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้การดำเนินนิเทศการสอนและติดตามผลการปฏิบัติการการสอนในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาครูพี่เลี้ยงตามแนวคิดการบูรณาการ CCR
ในวันที่ ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ อันจะทำให้เกิดคุณภาพของการผลิตและคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ อาคารสิริวิชญากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พัฒนาครูพี่เลี้ยงตามแนวคิดบูรณาการ CCR

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา