ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา

สัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่  1/2560

 

คณะครุศาสตร์ ส่งนักศึกษาหลักสูตร  ครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี ชั้นปีที่ 5   จำนวน 12  สาขาวิชา
รวมจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 658 คน เริ่มปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
จากการนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานในสถานศึกษาปฏิบัติการสอน มาระยะหนึ่งแล้ว
จึงมีความจำเป็นต้องจัดการสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้นักศึกษาเสริมสร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในสถานศึกษา
  2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพครูมากยิ่งขึ้นและเป็นที่ศรัทธาของผู้ได้รับการบริการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา
  3. เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา

 

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา