ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 3

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 3
วันที่ 26 กรกฏาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา
ฝ่ายบริหารงานบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการครั้งนี้
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา