ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก์ และครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา

สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก์ และครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา

เพื่อเป็นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชีพครู และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์จึงดำเนินโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.๕ปี) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗  โดยมีหัวข้อเรื่อง แนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อสร้างครูดี มีความรู้ ป็นผู้นำเทคนิควิธี มีศรัทธาในวิชาชีพครู   เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความเข้าใจ และเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการผลิตนักศึกษาซึ่งจะเป็นครูที่ดีตามมาตรฐานวิชาชีพครู ที่คุรุสภากำหนด ผู้เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและ/หรือครูนิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในโรงเรีบนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนและครูนิเทศในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา