ข่าวประชาสัมพันธ์

เสริมสร้างคุณลักษณะ ด้านวิชาการให้นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา

เสริมสร้างคุณลักษณะ ด้านวิชาการให้นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.เฉลิมกิต  เข่งแก้ว หัวหน้าสาวิชาดนตรีศึกษา และคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ
ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะ ด้านวิชาการให้นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา จำนวน 79 คน
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณครุศาสตร์  ได้ให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่
ของสาขาวิชาดนตรีศึกษา และกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้  
โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่
ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางด้านดนตรี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดี
ต่อวิชาชีพครูเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในหมู่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจตนเองและปรับตัวเข้ากับเพื่อน
และสิ่งแวดล้อมใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการปรับพื้นฐานก่อนเรียนดนตรีสำหรับนักศึกษาใหม่
ให้มีความพร้อมก่อนที่จะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาปกติ
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมศิวาลัย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา