ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21

พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ประทวน วันนิจ หัวหน้าสาขาวิชาฯ และคณาจารย์ในสาขาฯ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 4 จำนวน 50 คน
โดยได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ ดร.พัชนี  กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในการเปิดโครงการครั้งนี้
จัดขึ้นเมื่อ 6 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ อาคารสิริวิชญากร (อาคาร19)  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วิชาสังคมศึกษาได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและความประพฤติของนักศึกษาให้เหมาะสม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของครูในอนาคตนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ทางสาขาจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น การดำเนินงานโครงการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางวิชาการและสมรรถนะวิชาชีพครู ด้านสังคม
  2. เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา