ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ งาน CONCERT ของวงประสานเสียงเยาวชนไทย

ประชาสัมพันธ์ งาน CONCERT ของวงประสานเสียงเยาวชนไทย

ประชาสัมพันธ์ งาน concert ของวงประสานเสียงเยาวชนไทย
และ
วงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา
และนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น.
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  มหาวิทยาลับราชภัฏบุรีรัมย์

ชม****ฟรี***** คุณครูประจำการและศิษย์ปัจจุบันสามารถนำนักเรียนของท่านเข้าชม ได้ครับ
สนใจ ติดต่อ ๐๔๔–๖๖๖๕๗๗  หรือ ๐๘๕-๑๓๕๒๑๒๙ อ.วีระยุทธ สุทโธ

 

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา