ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัด โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๐  โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.พัชนี  กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในครั้งนี้ การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  ที่ออกไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน  ๑๗๓ คน ได้รับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานั้น นักศึกษาต้องประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาในห้องเรียน ไปใช้ในบริบทของสถานศึกษาจริง ดังนั้น นักศึกษาต้องเรียนรู้บริบทต่างๆ ของโรงเรียน มีการปรับตัวที่ดี มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตอาสา  การปฐมนิเทศครั้งนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้มีความรู้ และคุณลักษณะที่ดี สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาต่อไป การจัดกิจกรรมครั้งนี้  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสิริวิชญากร   ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา