ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา

คณะครุศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560

อบรมก่อนฝึก1-60

ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ศรีเพ็ญ  พลเดช รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารคณะ และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีและเป็นเกียรติเปิดงาน ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 จำนวน 876 คน ที่ได้ไปปฏิบัติการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในสถานศึกษา และในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พัชนี  กุลฑานันท์ ,อาจารย์โกวิทย์ ไกยสิทธิ์ และอาจารย์ ดร.ศรีเพ็ญ  พลเดช เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมในเรื่องการจัดการศึกษา ในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย การจัดการสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ ที่ได้รับระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาสรุปองค์ความรู้และนำผลการสัมมนาไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการสอนและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2560  ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา