เอกสาร

ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 

แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเครือข่าย2561

Download ในลิงค์ ข้างล่างนี้

คลิ๊ก >>>

 แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเครือข่าย2561

คลิ๊ก >>>

 แบบกรอกข้อมูลครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560

คลิ๊ก >>>

 การประเมินผลการปฏิบัติการสอน และส่งตัวนักศึกษากลับมหาวิทยาลัย

คลิ๊ก >>>

 ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา-2-2560

คลิ๊ก >>>

 ขออนุญาตให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมสัมมนา

คลิ๊ก >>>

 แบบกรอกประวัติและผลงานครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดีเด่น  …new

ปิดโหมดสีเทา