เอกสาร

ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 

แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเครือข่าย2561

Download ในลิงค์ ข้างล่างนี้

คลิ๊ก >>>

 แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเครือข่าย2561

คลิ๊ก >>>

 แบบกรอกข้อมูลครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560

คลิ๊ก >>>

 การประเมินผลการปฏิบัติการสอน และส่งตัวนักศึกษากลับมหาวิทยาลัย

คลิ๊ก >>>

 ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา-2-2560

คลิ๊ก >>>

 ขออนุญาตให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมสัมมนา

คลิ๊ก >>>

 แบบกรอกประวัติและผลงานครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดีเด่น

คลิ๊ก >>>

 แบบยื่นแสดงความจำนงเลือกโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-ภาคการศึกษาที่-61

คลิ๊ก >>>

 หนังสืออกขออนุญาตโรงเรียนสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2-2560

คลิ๊ก >>>

ขอความร่วมมือส่งผลประเมิน และขออนุญาตให้หัวหน้านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเข้าร่วมสัมมนา 

คลิ๊ก >>>

ข้อมูลนักศึกษานักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต-สำหรับกรอกข้อมูล-KSP-BUNDIT     …new

คลิ๊ก >>>

ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และกำหนดการปัจฉิมนิเทศ     …new

ปิดโหมดสีเทา