เอกสาร

ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 

แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเครือข่าย2561

Download ในลิงค์ ข้างล่างนี้

new… แบบฟอร์ม ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่ต้องการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ

   คลิ๊ก >>>  หนังสือ ขออนุญาตให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมสัมมนา และกำหนดการสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

Download

 

คลิ๊ก >>>

กำหนดการสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

Download

คลิ๊ก >>>

กำหนดการ โครงการ “สัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา

Download


คลิ๊ก >>>

ปฏิทินการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2562

Download

คลิ๊ก >>>

แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาโครงการ “สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

 Download

คลิ๊ก >>>

 แบบสำรวจข้อมูลสถานศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562  (ผู้บริหารสถานศึกษา)

 Download

คลิ๊ก >>>

 เชิญเข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก์ และครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์   วิชาชีพครูในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 + กำหนดการ

Download

 

คลิ๊ก >>>

 ขออนุญาต ให้นักศึกษา ร่วมสัมมนา  ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2561  

คลิ๊ก >>>

 กำหนดการ สัมมนา

 

คลิ๊ก >>>

 แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเครือข่าย2561

คลิ๊ก >>>

 แบบกรอกข้อมูลครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 

คลิ๊ก >>>

 การประเมินผลการปฏิบัติการสอน และส่งตัวนักศึกษากลับมหาวิทยาลัย

คลิ๊ก >>>

 ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา-2-2560

คลิ๊ก >>>

 ขออนุญาตให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมสัมมนา

คลิ๊ก >>>

 แบบกรอกประวัติและผลงานครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดีเด่น

คลิ๊ก >>>

 แบบยื่นแสดงความจำนงเลือกโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-ภาคการศึกษาที่-61

คลิ๊ก >>>

 หนังสืออกขออนุญาตโรงเรียนสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2-2560

คลิ๊ก >>>

ขอความร่วมมือส่งผลประเมิน และขออนุญาตให้หัวหน้านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเข้าร่วมสัมมนา 

คลิ๊ก >>>

ข้อมูลนักศึกษานักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต-สำหรับกรอกข้อมูล-KSP-BUNDIT     

คลิ๊ก >>>

ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และกำหนดการปัจฉิมนิเทศ

 คลิ๊ก >>>

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก์ และครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคูในสถานศึกษา 

 คลิ๊ก >>>

เกณฑ์คะแนนนิเทศ (อาจารย์นิเทศก์กลาง)   

คลิ๊ก >>>

ขออนุญาตให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมสัมมนา

คลิ๊ก >>>

 แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

คลิ๊ก >>>

 ปัจฉิมนิเทศ 1/2561และสัมมนา

 คลิ๊ก >>>

 แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2562 (เฉพาะโรงเรียนใน จ.บุรีรัมย์เท่านั้น)

 

ปิดโหมดสีเทา