เปิดรับสมัคร “นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัคร !!!

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


เปิดรับสมัคร “นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561”
>>> เปิดรับสมัคร วันที่ 4 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2561
>>> สมัครด้วยตัวท่านเอง
>>> สอบถามเพิ่มเติม ที่ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โทร 044-611221 ต่อ 1001 หรือ 1002 มือถือ 083-7378126

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ปิดโหมดสีเทา