ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

“ผลิตครูดี   มีความรู้  เป็นผู้นำเทคนิควิธี   มีศรัทธาในวิชาชีพครู”

วิสัยทัศน์

“คณะครุศาสตร์มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตครูให้เป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพ  และเป็นศูนย์การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง”

พันธกิจ

1. ให้การศึกษา  และผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีคุณภาพ
2. ทำการวิจัย
3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. ปรับปรุง  ถ่ายทอด  และพัฒนากระบวนการเรียนรู้
6. ผลิตครู  และส่งเสริมวิทยฐานะครู

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และคุณธรรม
2. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดเทคนิควิธีในการพัฒนาครูในท้องถิ่น
3. เพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

1. มีความรู้  ความสามารถ  และเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู
2. มีความประพฤติดีและดำรงตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3. มีทักษะและความสามารถในการจัดและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
4. มีทักษะในการแสวงหาความรู้  ทักษะการติดต่อสื่อสารและพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง
5. เห็นคุณค่า สำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ปิดโหมดสีเทา