ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

ผลิตครูดี   มีความรู้  เป็นผู้นำเทคนิควิธี   มีศรัทธาในวิชาชีพครู

วิสัยทัศน์

คณะครุศาสตร์มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตครูให้เป็นผู้มีความรู้  คู่คุณธรรม มีคุณภาพ  และเป็นศูนย์การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

1) ผลิตบัณฑิตครู และบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ

2) วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายการวิจัย

3) บริการวิชาการแก่สังคม

4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

5) ส่งเสริมวิทยฐานะครู

วัตถุประสงค์

  • 1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และคุณธรรม
    2. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดเทคนิควิธีในการพัฒนาครูในท้องถิ่น
    3. เพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา

เอกลักษณ์คณะครุศาสตร์

“คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มุ่งจัดการศึกษาพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

ปิดโหมดสีเทา